Informacje dotyczące funkcjonowania Placówki w warunkach pandemii.

Od 20 maja 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku dzieci mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych, które im przysługują,. Na zajęcia rewalidacyjne dzieci dowożone są i odbierane przez rodziców. Rodzic odpowiednio, dzień wcześniej powiadamia placówkę o zamiarze przywiezienia dziecka na te zajęcia. Zajęcia rewalidacyjne będą mogły odbywać się w godzinach od 8,00-13,00.

Od 20 maja 2020 r. Uczniowie klas 8 przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotów, które będą zdawali na egzaminie. O chęci korzystania z indywidualnych konsultacji należy powiadomić odpowiednio dzień wcześniej. Godziny korzystania z indywidualnych konsultacji będą ustalane w indywidualnie.

Od 25 maja 2020 r. dzieci z klas 1-3 będą mogły mieć zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne w godzinach od 8,00-13,00. Dla tych dzieci placówka zapewni drugie śniadanie i obiad.

Od 1 czerwca 2020 r. dzieci z klas 1-8 będą mogły mieć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku będzie czynny internat.

 

W związku z możliwością otwarcia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku przedstawiamy procedury  dotyczące bezpiecznego korzystania z opieki nad dziećmi w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w szkole podstawowej a także Ministerstwa Edukacji  Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia w momencie otwarcia placówek wprowadza się następujące procedury:

Rodzicu:

 

 1. Dziecko przyprowadzane do placówki musi być zdrowe- bez objawów chorobowvch.
 2. Opiekun grupy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki, jeżeli podejrzewa chorobę.
 3. Poinformuj opiekuna o chorobach Twojego dziecka (np.: alergie- szkoła może prosić o zaświadczenie lekarskie).
 4. Dziecko powinno być przyprowadzane do placówki przez osoby zdrowe i nie mające kontaktu z osobami chorymi. Nie posyłaj dziecka do placówki jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Przypominaj swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwracaj uwagę na częste mycie rąk, unikanie dotykania oczy, nosa, ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu. Pamiętaj, że Ty sam powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację!
 6. Zakazuj dziecku przynoszenia do placówki zabawek i innych przedmiotów.
 7. W placówce będą się odbywały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.
 8. Musisz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) zarówno podczas przyprowadzania dziecka do placówki, jak i odbierania.
 9. Wchodząc do placówki obowiązkowo skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk. Rodzice nie mogą wchodzić dalej niż do szatni.
 10. Podaj aktualny numer telefonu do szybkiego kontaktu.
 11. Podpisz zgodę na mierzenie temperatury Twojego dziecka, gdy opiekun zaobserwuje niepokojące objawy.
 12. W placówce nie ma obowiązku noszenia masek przez dzieci i nauczycieli, nie ma jednak przeszkody do stosowania tego rodzaju zabezpieczenia.

 

 

 

RODZICU TWOJA DECYZJA O POSŁANIU DZIECKA DO PLACÓWKI POWINNA BYĆ BARDZO PRZEMYŚLANA l PODYKTOWANA KONlECZNOŚCIĄ.

 

Recent Posts

Leave a Comment