Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej  www.sosw25.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (w skrócie SOSW) :

Telefon: +48 25 683-36-02

E-mail: sosw25@onet.pl.pl

Adres korespondencyjny: Przyłęk 25, 08-460 Sobolew

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sosw25.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.sosw25.pl.

Data publikacji strony internetowej:2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-18

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej  www.sosw25.pl

Strona internetowa  www.sosw25.pl  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • powiększony i tekst

 • podwyższony kontrast

 • jasne tło

 • podkreślenie linków

 • informacje w tekście łatwym do czytania (ETR)

 • alternatywne opisy grafiki

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkolonego pracownika SOSW.

Data sporządzenia strony deklaracji dostępności:2020-09-20 Aktualizację oświadczenia – deklaracji dostępności sporządzono dnia 2021-03-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku koordynatorem realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej  www.sosw25.pl  został pan Waldemar Kuszmierek,
e-mail: waldekusz@wp.pl,
telefon: 607 849 440

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęć itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku – spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier pionowych (komunikacja pozioma – korytarz na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),

 • nie ma instalacji urządzeń lub zastosowanych środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda, drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania, (w budynku toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny na tablicy przy wejściu głównym do budynku i głosowy – pracownik sekretariatu,

 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.

 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – obsługę prowadzi wyznaczony pracownik

Aplikacje mobilne:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przyłęku nie posiada aplikacji mobilnych

wniosek_tlumacz_migowy

Recent Posts