Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Wstęp deklaracji
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://sosw25.pl/bip
Dane teleadresowe jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku
Przyłęk 25
08-460 Sobolew
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
o zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
o zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,
o administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
o w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
o zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
o na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
o strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej Jednostki.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Waldemar Kuszmierek
e-mail: waldekusz@wp.pl
Telefon: 504987500
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Siedziba Szkoły:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku
Przyłęk 25, 08-460 Sobolew.

Szkoła nie spełnia pełnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
1. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób z niepełnosprawnością przy otwarciu drugiego skrzydła. Warunków dostępności nie spełnia usytuowanie drzwi zewnętrznych – dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej. przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie) pionowa brak podjazdu dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami – poręcze przy wejściu do budynku oraz na klatce schodowej (osoba wyznaczona do pomocy osobie niepełnosprawnej)
2. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na parterze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny – tablice informacyjne lub informacja w sekretariacie,
3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
4. Przed budynkiem szkoły jest możliwość zaparkowania samochodu. Brak jest wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły informuje, że:
7. Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane:
8. osobiście,
9. przy udziale tłumacza,
10. przy udziale osoby przybranej,
11. w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy pomocy przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
12. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna ), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
13. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:
14. 1. pisemnie, przesyłając zgłoszenie (Załącznik nr 1):
15. za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku, Przyłęk 25, 08-460 Sobolew,
16. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sosw25@onet.pl)
17. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 25 683 36 02, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.3) osobiście w siedzibie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku, Przyłęk 25, 08-460 Sobolew,

wniosek_tlumacz_migowy

Recent Posts