Procedura bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku w okresie pandemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku

w okresie pandemii COVID-19  zgodna  z wytycznymi przeciwepidemicznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Przyłęk, dn. 15.05.2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 • umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 • Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenia.

Dyrektor:

 • Ustala wraz z Radą Pedagogiczną regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii  COVID-19.
 • Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 • Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 • Planuje organizację pracy Ośrodka na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przywieźć do placówki w czasie pandemii.
 • Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem go.
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 • Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, leżak.
 • Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik
 • z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

Organizacja opieki w placówce:

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 • Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówce odbywać się będzie w godz. 8.00-13.00
 • Rodzice przyprowadzają dzieci w określonych wcześniej porach zależnych od przynależności do grupy do godziny 8.00, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą dużej ilości rodziców i dzieci przed placówką.
 • Rodzice zachowują dystans wynoszący 2 m od pomocy nauczyciela, innych rodziców i dzieci. Rodzice nie wchodzą do klas, gdzie odbywają się zajęcia ani na hol górny.
 • Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 • Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów choroby sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, duszności).
 • Dzieci mają być przyprowadzane / odbierane do placówki przez osoby zdrowe bez objawów choroby sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, duszności). Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie można przyprowadzić dziecka do placówki.
 • Rodzice zobligowani są do posiadania maseczek i rękawiczek jednorazowych. Warto zaopatrzyć w maseczki również dzieci w drodze do i z placówki. Dzieci w placówce nie przebywają w maseczkach.
 • Rodzic przyprowadzając dziecko wyraża zgodę pisemną na pomiar temperatury u dziecka codziennie podczas przyjmowania do placówki i jeżeli zachodzi taka konieczność w ciągu dnia.
 • Rodzice zobligowani są do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego z placówką.

Sala klasowa:

 • Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali .
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, konsultacji pedagogicznych i zajęć rewalidacyjnych dla dzieci w sali wynosi 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 • W sali, w której przebywa  grupa  usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (dywan, pluszowe zabawki, wózki, lalki itp.).
 • Sale będą wietrzone stale.
 • Dzieci nie mogą przynosić z domu zabawek, plecaków, innych przedmiotów.
 • Rodzice nie mogą wchodzić do sali klasowej.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce

Gastronomia:

 • Przy organizacji żywienia w placówce obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo zostaną wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników ze zwróceniem szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Spożywanie posiłków będzie odbywać się w jednej Sali z podziałem na dwie tury. W pierwszej kolejności spożywają posiłki dzieci dojeżdżające, następnie dzieci pozostające w internacie.
 • Blaty stołowe oraz poręcza krzeseł będą dezynfekowane po każdym posiłku.
 • Personel kuchenny nie będzie miał kontaktu z dziećmi oraz
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.

Pracownicy Placówki:

 • Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury raz  dziennie, oraz przestrzegania wymaganych procedur.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki / w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcją.

Pełniący dyżur nauczyciele:

 • mają wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • wykonują instruktaż oraz regularnie przypominają dzieciom o częstym myciu rąk.
 • nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru, mogą przebywać z dziećmi na świeżym powietrzu na terenie placówki przy zachowaniu maksimum odległości i zmianowości grup.

Nie pełniący dyżuru nauczyciele:

 • wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka  w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz planem miesięcznym, dokumentując działania.
 • w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

Personel obsługowy :

 • usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, lalki, wózki.
 • wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 • personel zachowuje dystans od siebie wynoszący 1,5 m.

Higiena, czyszczenie, dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń:

 • Przy wejściu do placówki umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk  wraz z instrukcją używania go. Wszyscy dorośli zobligowani są do korzystania z niego.
 • W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone będą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Ręce należy myć regularnie wodą z mydłem i przypominać o tym dzieciom zwłaszcza po przyjściu do placówki, przed posiłkami, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Codzienne prace porządkowe będą odbywały się ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, blatów, włączników, zabawek) odbywać się będą na bieżąco z uwzględnieniem zaleceń producenta znajdujących się na środkach do dezynfekcji.
 • Nauczyciele placówki zaopatrzeni będą w indywidualne środki ochrony osobistej używane w razie konieczności np.  przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
 • Toalety będą dezynfekowane na bieżąco.
 • Plac zabaw z uwagi na trudności w dezynfekcji zostanie wyłączony z użytkowania do odwołania.
 • Na teren ośrodka nie będą mogły wchodzić osoby postronne.

Pomieszczenie do izolacji osoby chorej:

 • Przygotowane zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej ,płyn dezynfekujący, leżak), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Pracownicy placówki zostaną zapoznani z procedurą postępowania w przypadku wykrycia choroby.
 • W łatwo dostępnym miejscu umieszczone zostaną potrzebne numery telefonów,  w tym do stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.

Procedura postępowania w przypadku zakażenia bądź podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19  u personelu placówki:

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenia koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 2. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 3. Obszar, w którym pracował i poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, włączniki).
 4. Należy powiadomić rodziców dzieci przebywających w placówce o zaistniałym fakcie.
 5. Należy wykonać listę osób przebywających w tym samym czasie i pomieszczeniu z zakażonym oraz podać ją do informacji stacji sanitarno – epidemiologicznej, postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 6. Zabezpieczyć możliwie szybko uzupełnienie kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Procedura postępowania w przypadku zakażenia bądź podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19  u dziecka:

 • W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia u dziecka, nauczyciel niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu lub z zachowaniem  co najmniej 2 metrów odstępu od innych.
 • Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Informuje o tym rodzica, prosząc o niezwłoczny przyjazd i odebranie dziecka, wizytę u lekarza oraz jeśli przypadek zakażenia bądź choroby nie zostanie potwierdzony, zaświadczenie lekarskie o możliwości przyprowadzania dziecka do placówki.
 • Obszar, w którym poruszało się dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe i pomoce dydaktyczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 • Procedury obowiązują do odwołania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony