PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W PRZŁĘKU

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
 • i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Przyłęku obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa.
 3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 4. Do szkoły pracownicy wchodzą i wychodzą tylko wejściem głównym.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się po szkole bez uzasadnionej potrzeby.

Zasady udziału w konsultacjach

 1. W konsultacjach na terenie szkoły biorą udział uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę zajęcia w trybie stacjonarnym, w stanie zagrożenia epidemicznego i zgadzają się z poniższymi procedurami.
 2. Deklaracja udziału w konsultacjach odbywa się droga pisemną – dziennik elektroniczny.
 3. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

Organizacja pracy podczas konsultacji

 1. Funkcjonowanie szkoły będzie tak zorganizowane, aby ograniczyć kontakty kadry prowadzącej konsultacje, jaki i kontakty uczennic.
 2. Konsultacje będą odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem, w wyznaczonych salach lekcyjnych, w których podczas zajęć będzie przebywał tylko nauczyciel i uczeń biorący udział w konsultacjach.
 3. Konsultacje będą odbywały się z zachowaniem bezpiecznej odległości między prowadzącym, a uczestnikiem zajęć min. 1,5 m, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów.
 4. W sali, w której odbywają się konsultacje, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować.
 5. W trakcie trwania konsultacji nie można korzystać z telefonów.
 6. Sale będą wietrzone każdorazowo po zakończeniu zajęć, nie rzadziej niż raz na godzinę.
 7. Regularnie dezynfekuje się, w tym po każdych konsultacjach, często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia wykorzystywane do zajęć, a przede wszystkim: miejsce pracy – stół, krzesło, wykorzystywane pomoce dydaktyczne, klamki, poręcze, włączniki świateł, klawiatury itp…
 8. Harmonogram konsultacji zostanie tak opracowany, aby uniemożliwić spotykanie się ze sobą uczniów przychodzących na zajęcia.
 9. Uczniowie przychodzący na konsultacje, mają obowiązek przyjść, nie wcześniej niż dwie minuty przed ich rozpoczęciem i samodzielnie dotrzeć bezpośrednio w okolicę sali, w której konsultacje się odbywają. Do sali uczeń wchodzi dopiero po zaproszeniu przez nauczyciela. Po zakończeniu konsultacji uczeń bezpośrednio i niezwłocznie kieruje się do wyjścia ze szkoły.
 10. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
 11. Wyznaczony pracownik będzie dokonywał pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym – przy wejściu. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
 12. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, uczniowi nie wolno przychodzić na konsultacje.
 13. Rodzic/opiekun prawny wyposaża dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły, oraz podczas konsultacji.
 14. Uczeń w szkole podczas konsultacji używa osłony ust i nosa.
 15. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych), jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych i odbierania połączeń od pracowników szkoły.
 16. W szkole wyznacza się pomieszczenie, bądź miejsce izolacji dla ucznia przejawiającego objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika konsultacji

1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika konsultacji
niezwłocznie zostają podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w szkole. Następnie zawiadamia się rodzica/opiekuna
prawnego o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją
sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z
procedurą ogólną.
2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy
chorobowe.
3. Wstrzymuje się przyjmowanie uczniów na następne konsultacje.
4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dziecko ze szkoły,
aby nie narażać zdrowia pracowników szkoły.
5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych:
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie
rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu
dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Bezpośrednio po wejściu do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez pracowników, rodziców i uczniów.
 2. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników.
 3. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 4. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia (np. przerwy między konsultacjami).
 5. Nauczyciele prowadzący konsultacje z uczniami i pozostali pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbica.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły

 1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe.
 3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. W szkole w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i natychmiast odsyła się go transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnego ucznia na konsultacje.
 7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 10. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dziecka w konsultacjach. Bez zgody rodzica/opiekuna prawnego udział w konsultacjach nie jest możliwy.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły.
 3. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do zatrzymania dziecka w domu.
 4. Rodzice zobowiązują się do podpisania deklaracji oraz oświadczenia, które obejmuje swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca
od dnia 1 września 2020r. na terenie Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie szczegółowych sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 .

Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy:

 • rodziców uczniów i uczniów przebywających w internacie;
 • nauczycieli oraz wychowawców i innych osób sprawujących opiekę nad uczniami w internacie
 • pracowników obsługi internatu oraz innych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Przyłęku świadczących pracę na terenie internatu w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

Postanowienia ogólne

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci przebywają na terenie internatu oraz pracowników internatu jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły publikuje Procedurę na szkolnej stronie internetowej oraz udostępnia rodzicom, uczniom, nauczycielom i wychowawcom.
 2. Rodzice, których dzieci przebywają na terenie internatu są zobowiązani zapoznania się z Procedurą oraz złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do procedury potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem o którym mowa w pkt. 3 ust. 1, najpóźniej w dniu zakwaterowania ucznia w internacie. Wychowankowie pełnoletni wypełniają Oświadczenie samodzielnie.
 3. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie Zarządzenia dyrektora szkoły.
 4. Rodzice, których dzieci przebywają na terenie internatu w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie internatu w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. Zapewnia się środki higieny oraz indywidualne środki ochrony osobistej w ilości wystarczającej dla personelu oraz wychowanków korzystających z internatu.
 6. Do internatu mogą być przyjmowani jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu. Powinny pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza.
 7. Przygotuje się procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie instruuje pracowników, jak należy je stosować. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być wyjaśnione odbiorcom.
 8. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.
 9. Zaleca się zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia się mydło i środki dezynfekujące w celu umożliwienia regularnego mycia rąk przez pracowników i wychowanków oraz wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 11. Zaleca się konieczność zachowania dystansu społecznego – odległość od innych osób rekomendowana w przepisach nadrzędnych MEN.
 12. Przygotowane są ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami wychowanków oraz szybka komunikacja pomiędzy wychowawcami a dyrektorem szkoły.
 13. Wyznaczone jest i przygotowane (m.in. wyposażeny w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 14. Śledzi się na bieżąco strony internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

Wychowawca

 • Przychodzi do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwuje u siebie objawy infekcji, pozostaje w domu i kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.
 • Jeżeli miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub sam podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i poinformuje o tym przełożonego.
 • Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje rekomendowaną odległość od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 • Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnia, dlaczego zostały one wprowadzone.
 • Rekomenduje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans rekomendowany przez MEN.
 • Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.
 • Przypomina uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktu z pracownikami internatu.
 • Zadba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 • Zadba o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
 • Wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 • W przypadku złego samopoczucia wychowanka, wychowawca ma obowiązek wdrożenia zasad i sposobów postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, stanowiących element niniejszej procedury.
 • Śledzi na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

Rodzic

 • Przekazuje dyrektorowi szkoły niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuje w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.
 • Nie posyła dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zaopatrzy dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie
 • Przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Pozostawi wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu
 • Kontakt wychowanka z odwiedzającym rodzicem odbywa się wyłącznie w wyznaczonym w internacie pomieszczeniu.

Wychowanek

 • Zgłasza wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeżeli poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłasza to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.
 • Zapoznaje się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.
 • Ogranicza opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Wchodząc do internatu dezynfekuje ręce.
 • Ogranicza kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podaje ręki na powitanie, zachowuje rekomendowaną odległość od rozmówcy.
 • Zachowuje bezpieczną odległość od innych osób –zgodnie z wytycznymi MEN.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuca do zamkniętego kosza i myje ręce.
 • Stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używa jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechowuje tak, aby ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
 • Dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrzy swój pokój.
 • Zachowuje podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Wyłącznie wychowankowie i pracownicy internatu mają możliwość wchodzenia do części mieszkalnej internatu.

Zasady i sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka/ wychowawcy:

 1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem rekomendowanej przez MEN odległości od innych osób.
 2. Pracownik, który zauważył u siebie lub u wychowanka objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura*, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. W przypadku wychowanka ze zdiagnozowaną alergią, mogącą dawać nieswoiste objawy zakażenia, wychowawca konsultuje się z jego rodzicami
 3. Pracownik/wychowawca prowadzi KARTĘ INFORMACYJNĄ O STANIE ZDROWIA WYCHOWANKA.
 4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/wychowanka z podejrzeniem choroby w wyznaczonym w internacie miejscu (wyposażonym w środki dezynfekujące oraz dodatkowe środki ochrony osobistej), przy czym w przypadku ucznia wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad nim. Musi być zapewniona odległość osoby odizolowanej od innych osób, ustalona przez MEN.
 5. Pracownik sprawujący opiekę nad uczniem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do zachowania dystansu oraz założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.
 6. Dyrektor szkoły, korzystając z danych zebranych w OŚWIADCZENIU RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH, stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 3 do Procedury, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia rodziców wychowanka, którzy pilnie powinni odebrać dziecko z internatu, a także umożliwia skorzystanie z teleporady medycznej. W przypadku pracownika dyrektor zawiadamia PSSE w Garwolinie bądź inne podmioty w zależności od stanu zdrowia pracownika.
 7. W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia pracownika/wychowanka, powiadamiane jest Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 8. W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/wychowanka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.
 9. Pracownicy/rodzice wychowanka, którzy, będąc w domu, zaobserwowali u siebie/wychowanka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid – 19 i są diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora szkoły, który podejmuje stosowne kroki.

* Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała
w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę ciała nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C jako kryterium izolowania osoby podejrzanej o zakażenie.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem konieczne jest:

 • poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,
 • niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej miejscowo stacji sanitarno- epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),
 • stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 • ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. Wszystkie pomieszczenia wspólne oraz sprzęty stanowiące wyposażenie internatu, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.
 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem internatu.
 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
 4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej od dnia 1 września 2020r. na terenie Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Imię i nazwisko ucznia ………………….……………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/rodziców ……..……………………………………………………………..
(opiekunów prawnych)
Numery telefonu do kontaktu……………………………..…………………………………………..
……………………………..…………………………………………..
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie wysyłać do internatu dziecka z jakimikolwiek objawami chorobowymi, oraz w sytuacji gdy ktoś z najbliższego otoczenia dziecka jest chory lub przebywa na kwarantannie.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz odbierania telefonu z internatu o każdej porze dnia i nocy a także jak najszybszego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w internacie.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust, a także w środki odkażające do mycia blatów, klawiatur komputera itp. Dopilnowania by dziecko ograniczyło się do przywiezienia do internatu jedynie rzeczy niezbędnych. Wspierania wychowawców w przestrzeganiu procedur związanych z podwyższonym przestrzeganiem przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.

Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.
W trakcie trwania pandemii wizyty rodziców w pokojach uczniów nie będą możliwe, dziecko może spotkać się z rodzicem na świetlicy.

……………………………………… ……………..
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej od dnia 1 września 2020r. na terenie Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA UCZNIA
Imię i nazwisko ucznia

Data i godz. zauważenia objawów

Jakie wystąpiły objawy?

Godz. poinformowania rodziców
Kto został poinformowany?

Podpis osoby informującej

POMIAR TEMPERATURY
Godzina Wysokość temperatury

INNE ZAOBSERWOWANE OBJAWY:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
Godz. odbioru przez rodzica…………………….
W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym z dniem ………………… w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku. informujemy, iż rodzice są zobowiązani do:
• kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka,
• pozostawienia dziecka w domu do ustąpienia wszystkich niepokojących objawów
lub zgodnie z zaleceniami lekarza,
• w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 rodzic jest zobowiązany
do natychmiastowego poinformowania dyrektora internatu.

……………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Przyłęk, dn. …………………………………………..…………

………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………..……………………………

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałam/łem się z treścią „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku”.
 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: że w zajęciach z nauczycielami mogą brać udział tylko i wyłącznie zdrowe dzieci, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu mojego dziecka na zajęciach w szkole.

 

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie pójdzie do szkoły na zajęcia i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przy wejściu dziecka do szkoły oraz razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

………………………………………………………………………………..…………….

        (podpis matki/ojca/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny: …………………………………………………………………………

 1. Nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 2. Stan zdrowia dziecka jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.
 3. Dziecko nie jest/jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organu prowadzącego będąc całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
 3. Zostałam/Zostałem poinformowana/poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
 • mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID-19;
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający
  w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową kwarantannę;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej i niezwłocznie zostanę o tym powiadomiona/powiadomiony oraz powiadomione zostaną stosowne służby i organy.

………………………………………………………………………………..…………….

(czytelny podpis matki/ojca/opiekuna prawnego)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony