Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Oferta

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa Specjalna działająca w Specjlanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie kierowani są do naszej placówki przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do naszego Ośrodka uczęszczają również dzieci z powiatów sąsiadujących z powiatem garwolińskim.
Do Szkoły w Przyłęku dzieci trafiają w ciągu całego roku szkolnego i w różnym wieku rozwojowym. Każdy nowo przyjęty uczeń otoczony jest troskliwą opieką przez nauczycieli, wychowawców i i cały personel placówki.

Na każdym etapie edukacji zapewniamy uczniom:

  • poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, życzliwości
  • wyrównanie szans poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających
  • kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi
  • usprawnianie motoryki
  • naukę czytania, pisania, rozumienia, korzystania z różnych źródeł informacji

Powodzenie naszych działań oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz nowocześnie zorganizowanej i wyposażonej bazie dydaktycznej. Dużą rolę spełnia tu odpowiednie nagradzanie, co daje dzieciom dużo radości i motywuje do podejmowania dalszych wysiłków. Dlatego staramy się angażować uczniów w życie szkoły poprzez organizowanie różnych uroczystości okolicznościowych. Niektóre nich jak np. Zabawa Karnawałowa z udziałem zespołu, Andrzejki, Mikołajki, czy Wigilia wpisały się na stałe do naszego kalendarza imprez.

W naszej Szkole

Realizujemy indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. Zapewniamy bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz organizujemy specjalistyczne zajęcia dodatkowe min:

  • korekcyjno- kompensacyjne,
  • dydaktyczno-wyrównawcze,
  • logopedyczne,
  • terapię metodą EEG Biofeedback,
  • terapię METODĄ TOMATISA dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej