Obszary, standardy i wskaźniki jakości prac

Standard I

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym stworzone są warunki do rozwoju każdego wychowanka. Rozwój ten jest wspomagany w taki sposób, by wychowanek osiągnął sukces na miarę jego możliwości i oczekiwań.

Wskaźniki:

 1. Nauczyciele i wychowawcy są świadomi możliwości i potrzeb swoich podopiecznych.
 2. Praca w Ośrodku przebiega w oparciu o programy wychowawcze, tworzone na podstawie Programu Wychowawczego Ośrodka.
 3. W Ośrodku oferuje się różnorodne formy zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz realizowane są programy terapeutyczne.
 4. Działania kadry pedagogicznej uwzględniają rozwijanie zainteresowań zawodowych wychowanków.
 5. Nauczyciele i wychowawcy dbają o to, by czas zajęć i nauki własnej wychowanków był efektywnie wykorzystywany.
 6. Nauczyciele i wychowawcy wspomagają wychowanków w poznawaniu i stosowaniu różnych strategii uczenia się, a stosowane metody, techniki i środki pozwalają na osiąganie zakładanych celów.
 7. Nauczyciele i wychowawcy modyfikują swoje działania wychowawcze, podnosząc procedury jakości.
 8. Zaangażowanie i efekty pracy wychowanków są dostrzegane i nagradzane według przyjętych zasad.
 9. Istnieje współpraca pomiędzy Ośrodkiem a środowiskiem domowym wychowanków.
 10. Wychowawcy kontynuują pracę nauczycieli rewalidacji indywidualnej.
 11. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami diagnozują zagrożenia występujące wśród wychowanków.
 12. Prowadzi się działania zapobiegające patologiom, uzależnieniom i agresji.
 13. Pracownie szkolne są wykorzystywane do zajęć zgodnie z potrzebami wychowawców i wychowanków.

Standard II

W Ośrodku diagnozuje się i zaspokaja potrzeby materialne i bytowe wychowanków, wszyscy współpracują w zakresie rozpoznawania i realizowania ich potrzeb rozwojowych oraz ochrony przed patologiami społecznymi.

Wskaźniki:

 1. W Ośrodku dostrzega się potrzeby materialne wychowanków oraz zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy tym, którzy jej potrzebują.
 2. W wyjątkowych sytuacjach życiowych wychowankowie mogą liczyć na opiekę wychowawców internatu również w okresach, kiedy nie odbywają się zajęcia szkolne.
 3. Pracownicy Ośrodka zabiegają o pomoc materialną dla dzieci.
 4. Nauczyciele i wychowawcy odwiedzają środowiska domowe swoich nowych podopiecznych, a w razie potrzeby odbywają wywiady interwencyjne.
 5. Wychowankowie posiadają odzież i obuwie odpowiednie do pory roku i dostosowane do każdej okoliczności, a także potrafią je właściwie dobierać.
 6. Wychowankowie posiadają podstawowe środki czystości, w Ośrodku umożliwia się wychowankom pranie i prasowanie odzieży.
 7. W razie potrzeby wychowankowie mają zapewnioną pomoc medyczną: lekarza, pielęgniarki i stomatologa.
 8. W Ośrodku analizuje się na bieżąco trudności wychowawcze i podejmuje skuteczne środki zaradcze, a w razie potrzeb wychowankowie są objęci specjalistycznymi formami pomocy wychowawczej.
 9. W Ośrodku tworzy się i realizuje programy profilaktyki.
 10. Ośrodek posiada pomieszczenia do organizacji czasu wolnego oraz różnorodnych zajęć.
 11. Niepełnosprawność fizyczna wychowanków nie ogranicza możliwości korzystania ze wszystkich pomieszczeń Ośrodka.
 12. Sposób żywienia wychowanków i warunki higieniczno–sanitarne pomieszczeń odpowiadają zaleceniom stacji epidemiologiczno–sanitarnej, której podlega Placówka.

Standard III

Klimat Ośrodka sprzyja efektywnej nauce, pracy i wypoczynkowi wychowanków oraz poczuciu ich bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

 1. Podczas pobytu w Ośrodku wychowankowie mają zapewnione bezpieczeństwo fizyczne, a wypadkom zapobiega się na bieżąco.
 2. Młodsze dzieci czują się bezpiecznie w otoczeniu starszych kolegów.
 3. Wychowankowie otrzymują pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów i planowaniu optymalnego rozwoju.
 4. Wychowankowie mają możliwość odpowiedniego korzystania ze swoich przywilejów.
 5. Wychowankowie aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach.
 6. W Ośrodku promuje się postawy szacunku dla innych i samego siebie wychowując w duchu patriotyzmu, uniwersalnych wartości i zasad opisanych w Programie Wychowawczym.
 7. Pielęgnuje się wartości religijne zgodnie z oczekiwaniami rodziców oraz tworzone są i kultywowane tradycje.
 8. Podtrzymuje się i rozwija więzi rodzinne.
 9. W Placówce obowiązuje regulamin, który jest znany wychowankom.
 10. Przestrzegane są prawa dzieci, młodzieży, pracowników i rodziców.
 11. Wychowankowie szanują swoje prawa i respektują obowiązki.
 12. Zakwaterowanie w internacie odbywa się w oparciu o sugestie wychowanków i ich rodziców.
 13. Wychowankowie współuczestniczą w urządzaniu swoich pokojów mieszkalnych.
 14. Wychowankowie dbają o wyposażenie i bazę Ośrodka.

Obszar: Organizacja pracy i ośrodkowy system zapewniania jakości.

Standard IV

Organizacja pracy w Ośrodku, kwalifikacje kadry pedagogicznej, ich zdolności i zamiłowania umożliwiają właściwy przebieg rewalidacji oraz podnoszą efektywność pracy.

Wskaźniki:

 1. Organizacja i warunki zajęć w Ośrodku umożliwiają wszystkim wychowankom jednakowe szanse uczestniczenia w zajęciach.
 2. W procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy a struktura wychowania jest spójna.
 3. Przydziały zadań są zgodne z formalnymi kwalifikacjami i kompetencjami a nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, zainteresowaniami i zamiłowaniami.
 4. Przydział do klas i grup jest zgodny z potrzebami wychowanków.
 5. Nauczyciele i wychowawcy pracują w miarę możliwości z tym samym zespołem wychowanków.
 6. Nauczyciele i wychowawcy wspólnie ustalają plan pracy z grupą, programy indywidualne, w oparciu o dokonaną diagnozę.
 7. Współpraca nauczycieli i wychowawców jest zaplanowana i systematyczna.
 8. Postępy wychowanków są analizowane, a wymagający wsparcia wychowawczego taką pomoc otrzymują.
 9. Każdy nauczyciel i wychowawca ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
 10. Nauczyciele i wychowawcy wykorzystują w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie doskonalenia zawodowego.

Standard V

Ośrodek jest postrzegany jako miejsce, w którym są kształtowane umiejętności i postawy wychowanków zgodnie z oczekiwaniami rodziców a także środowiska lokalnego.

Wskaźniki:

 1. Pracownicy Ośrodka i wychowankowie dbają o pozytywny wizerunek w środowisku i utożsamiają się z Placówką.
 2. Ośrodek bierze aktywny udział w życiu środowiska lokalnego i wnosi swoim działaniem pożądane w tym środowisku wartości.
 3. Pomieszczenia Ośrodka mogą być wykorzystywane do organizowania integracyjnych imprez środowiskowych.
 4. Placówka skutecznie wykorzystuje pomoc instytucji i organizacji z zewnątrz.
 5. Pracownicy Ośrodka w sposób zaplanowany i celowy zbierają od rodziców informacje o wychowankach i przekazują informacje o postępach i trudnościach wychowawczych.
 6. Rodzice uczestniczą w procesie wychowania a w razie potrzeby włączają się do pomocy przy organizowaniu imprez dla wychowanków.
 7. Wychowawcy internatu konsultują się z nauczycielami swoich podopiecznych i specjalistami w sprawach opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych i dotyczących zdrowia wychowanków.
 8. Dzięki swym działaniom Ośrodek pozyskuje nowych wychowanków.

Standard VI

Dyrekcja Ośrodka zapewnia systematyczny rozwój jakości pracy. Inspiruje i wspomaga rozwój zawodowy kadry pedagogicznej oraz zaspokaja psychospołeczne potrzeby wychowanków.

Wskaźniki:

 1. Nauczyciele i wychowawcy znają organizację, zasady i procedury nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora.
 2. Na bieżąco gromadzi się i udostępnia wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy w Ośrodku.
 3. Prowadzone hospitacje służą diagnozowaniu, modyfikowaniu i wspieraniu działań nauczycieli i wychowawców, wszelkie informacje na ten temat docierają do nauczycieli i wychowawców na bieżąco, a system ich przekazywania jest spójny.
 4. Dyrekcja Ośrodka wspomaga nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych.
 5. Awans zawodowy służy podnoszeniu jakości pracy Ośrodka.
 6. Dyrektor w swoich działaniach uwzględnia opinie i sugestie kadry pedagogicznej, wychowanków i rodziców oraz analizuje stopień ich realizacji.
 7. W Ośrodku dba się o ład i porządek oraz systematyczną poprawę warunków bytowych wychowanków.
 8. Dyrekcja pełni nadzór nad właściwym utrzymaniem bazy i zabezpieczeniem sprzętu. Obowiązki w tym zakresie są prawidłowo rozdzielane.
 9. Dyrekcja Ośrodka koordynuje działalność kulturalno–oświatową i rekreacyjno–sportową w Placówce.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony