Terapia logopedyczna

Zajęciami logopedycznymi objęci są wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku wymagający opieki i terapii logopedycznej. Nabór uczniów na zajęcia odbywa się w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z wychowawcami klas oraz dokładną diagnozę mowy przeprowadzoną na początku roku szkolnego (sprawdzenie umiejętności komunikowania się, zasobu słownictwa, wymowy, spontanicznych wypowiedzi). Każdy uczeń posiada indywidualną kartę logopedyczną, w której notuje się diagnozę i uwagi wynikające z obserwacji, wywiadu z rodzicami bądź wychowawcą klasy. W przypadku dzieci kontynuujących terapię zapisuje się zmiany zaistniałe w wyniku oddziaływań logopedycznych oraz przerwy wakacyjnej.
Terapia logopedyczna ma na celu kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, stymulację rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji: – rozumienie gestu, dotyku, mimiki, znaczenia wprowadzanych symboli (piktogramów, zdjęć), – reagowanie na własne imię i nazwisko, – słuchanie i adekwatne reagowanie na proste polecenia, – rozpoznawanie nazw czynności, przedmiotów w najbliższym otoczeniu, – słuchanie krótkich wierszy, rymowanek, opowiadań nadawanych przez nauczyciela.

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych sposobów komunikacji (piktogramy, zdjęcia) w przypadku uczniów nie posługujących się mową werbalną.

3. Kształcenie i rozwijanie umiejętności przekazywania informacji drogą werbalną: – nauka naśladowania układu ust podczas artykulacji samogłosek, – naśladowanie artykulacji „widocznych” spółgłosek, łatwych pod względem wymowy, tworzenie prostych sylab, niosących określone znaczenie: am, da – da, ma – ma, ta – ta, ba – ba, daj, la – la, e – e itp. – ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody, – nazywanie członków rodziny, ich imion, nauka wymawiania swojego imienia, imion dzieci z klasy, uczących nauczycieli.

4. Rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa uczniów poprzez: – nazywanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu i ich desygnatów na obrazie, – nazywanie czynności i stanów w naturalnych sytuacjach i przedstawionych na obrazie, – tworzenie słownika na użytek dziecka, pomocnego w procesie komunikowania się, – wprowadzanie nowych słów z zakresu różnych kategorii, – formułowanie prostych zdań, pytań, – kształcenie umiejętności tworzenia krótkich i dłuższych wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, – nauka prostych piosenek, rymowanek, wierszy.

5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: – masaż twarzy i narządów mowy (policzków, przełyku, warg i języka), – wspomagane ćwiczenia artykulacyjne, – nauka samodzielnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych (usprawnianie warg, języka, żuchwy).

6. Ćwiczenia oddechowe i głosowe: – nauka oddychania przez nos (wykształcenie nawyku zamykania ust, trening mięśnia okrężnego warg, kontrola ślinotoku), – wydłużanie fazy wydechu, – nauka oddychania torem brzuszno – przeponowym, – ćwiczenia fonacyjne.

7. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: – w izolacji, – w sylabach, – w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie wyrazu, w grupach spółgłoskowych), – w wyrażeniach dwuwyrazowych, – w zdaniach.

8. Nauka krótkich wierszyków, piosenek, opowiadanie ilustracji w celu utrwalania prawidłowej artykulacji głosek w mowie potocznej.

9. Utrwalanie poznanych głosek w piśmie i podczas czytania.

10. Usprawnianie myślenia słowno – pojęciowego i przyczynowo – skutkowego (odgadywanie i wymyślanie zagadek, opisywanie przedmiotu lub postaci, układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych).

11. Utrwalenie rozumienia i właściwego stosowania przyimków i wyrażeń przyimkowych.

12. Doskonalenie wypowiedzi pod kątem stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych, fleksyjnych, wzbogacanie słownictwa o różne części mowy (przymiotniki, przysłówki, spójniki). – ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników, – rozwijanie umiejętności wypowiadania się w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, – stosowanie prawidłowej odmiany czasowników przez osoby, – stosowanie prawidłowej odmiany rzeczowników i przymiotników przez przypadki i rodzaje.

13. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej: – różnicowanie głosek opozycyjnych (szumiące – ciszące – syczące; dźwięczne – bezdźwięczne, twarde – miękkie), – kształcenie reakcji słuchowej na określoną głoskę, – wdrażanie do autokontroli podczas mówienia.

14. Eliminowanie naleciałości gwarowych i nieprawidłowych nawyków (swoisty język).

15. Usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy (ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo – słuchowej, orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki).

Po opracowaniu indywidualnego programu terapii uwzględniającego możliwości dziecka rozpoczyna się systematyczną pracę nad usuwaniem wady wymowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Do terapii wykorzystywane są najnowocześniejsze pomoce, gry dydaktyczne i programy komputerowe, dzięki którym zajęcia są bardzo interesujące dla dzieci. Dzięki różnorodnej stymulacji, której dziecko doświadcza podczas zajęć, przebiega ona bardzo intensywnie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony